•  

    0 (352) 320 44 11

  •  

    info@isguvenligivehekimi.com

 

OSGB Hizmetleri

ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 17. maddesinin 1. fıkrasına göre işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamalıdır. Çalışanların iş güvenliği eğitimleri özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilmelidir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenmeli, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla (çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 1 yılda en az bir defa 16 saat, tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 2 yılda en az bir defa 12 saat, az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 3 yılda en az bir defa 8 saat) tekrarlanmalıdır. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilmelidir. Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilmelidir. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte 4 saat ve katları şeklinde işyerinde ki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir. 

STAJ İÇİN İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM SERTİFİKASI

Üniversite öğrencilerinden staj yapacak öğrencilere 16 saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim sertifikası vermekteyiz. Eğitimlerimiz her gün devam etmektedir. Eğitim programımız uzaktan ve örgün eğitim olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Örgün eğitime katılabilmek için uzaktan eğitimi tamamlamanız gerekmektedir. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitim ücretimiz 30 TL' dir.

iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sertifikası

İŞYERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ


Yavuzlar osgb olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verdiğimiz işyerlerinde, çalışanları fiilen işe başlamatdan önce işe giriş sağlık muayenesi yaparız ve temel iş sağlığı güvenliği eğitimini veririz daha sonra iş başı yaptırırız. Eğitimin verimli olması için, eğitime katılacakların ihtiyacı olan konulardan seçeriz. Çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde projeksiyon cihazda teorik ve uygulamalı olarak anlatırız. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin; çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik davranış değişikliği sağlamasını ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin çalışanlarca kavranmasını amaçlarız. Eğitimleri yeni iş başı yapacak çalışanlara, çalışan temsilcilerine ve destek elemanlarına bireysel, diğer çalışanlara gruplar halinde veririz. Çalışanların eğitim öncesi seviyesini ölçmek için sınav yaparız. Eğitimin sonunda da, eğitimin etkin olup olmadığını belirlemek ve iş sağlığı güvenliği konusunda bilgilerinin ölçülmesi için sınav yaparız. Sınav sonuçları değerlendirildikten sonra ihtiyaç duyulması halinde, eğitimi tekrarlarız veya eğitim programında veya eğiticilerde değişiklik yaparız.

iş güvenliği eğitimi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 17. maddesinin 5. fıkrasına göre tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde, yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgileri içeren eğitim belgesi olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz. Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene, her çalışan için 1120 Türk Lirası idari para cezası verilir. İnşaat ve maden gibi genelde taşeronların bulunduğu sektörlerde çalışan işçiler temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almadan çalıştırılmaktadırlar. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. İşveren, geçici iş ilişkisi kurulan diğer işverene iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi ile ilgili bilgi vermeli, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlamalıdır. 4857 sayılı iş kanununda belirtilen asıl işveren - alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerin de, alt işverenin çalışanlarının eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNDE İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşveren, eğitim programların hazırlanması ve uygulanmasını, eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, çalışanların bu programlara katılmasını, program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlamalıdır. İşveren, çalışanlarına eğitim konuları tablosunda belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamalıdır. Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlamalıdır. Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilmelidir.
4. Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri) a)…

EĞİTİM KONULARI
1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım,
d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma,

TEMEL İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİ KİMLER VEREBİLİR

Eğitim verilen işyerinde görevli iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi , üniversiteler, bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilir. Verdiğimiz eğitimleri sertifikalandırırız ve bu belgelerin işçilerin özlük dosyasında saklanmasını isteriz. Eğitim sonunda düzenlenecek belgede, eğitime katılan çalışanın adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.
İLK YARDIM SERTİFİKASI

Sağlık bakanlığından onay almış Yavuzlar ilk yardım eğitim merkezi ilk yardımcı sertifikası vermektedir. İşyerlerin de ilk yardım; herhangi bir kazada yada yaşamı tehlikeye düşüren acil durumlarda sağlık görevlilerinin olay yerine intikal edinceye kadar hayatın kurtarılması yada durumun daha kötüye gitmesini engelleyebilmek için yapılan müdahalelerdir.
ilk yardım eğitim merkezi

KAYSERİ İLKYARDIM KURSU

Temel ilkyardım eğitim süresi toplam iki günden az on günden çok olmamak üzere asgari on altı saattir. Eğitime katılanlar, on altı saatlik eğitimin tamamına devam etmek zorundadırlar. Kurslarımız hafta sonu grubu cumartesi - pazar iki gün, hafta içi grubu talebe göre belirlenen 4 gün akşam olmak üzere planlanmıştır.

İLK YARDIM EĞİTİM ÜCRETİ

Sağlık bakanlığı ilk yardım eğitim fiyatlarını 170 Tl + Kdv olarak belirlemiştir. Malesef sağlık bakanlığının belirlediği ücretler eğitim kurumlarınca uygulanmamaktadır. Firmaların kursa gönderdiği eleman sayısına bağlı olarak indirim uygulanmaktadır.

İLKYARDIM EĞİTİM ZORUNLULUĞU

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ nun 11. maddesine göre acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 11 – (1) İşveren; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
a) Arama, kurtarma ve tahliye,
b) Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.
(2) İşveren, ilkyardım konusunda 29/07/2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.
İlkyardımcı bulundurulması

MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
  • a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
  • b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  • c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurması zorunludur. Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak olan ekiplerin eğitimleri 18 Haziran 2014 tarihine kadar tamamlanmalıdır.
YANGIN TATBİKATI

Yangın tatbikatı eğitimi ile çalışanların yangın kültürünü, yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye konusunda bilinçlendirme yapılmaktadır. Ayrıca olası bir yangın durumunda işyerinde ki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda gerek teorik gerekse uygulamalı eğitimler verilmektedir. Eğitimler Yeditepe Üniversitesi’nden yangın eğitici eğitimi almış iş güvenliği uzmanlarımız tarafından verilmektedir. Eğitim ve tatbikatlar genellikle işyerinde verilir ve işyerindeki beyaz ve mavi yakalı tüm çalışanlara kapsamaktadır.

Yangın Tatbikatı

YANGIN EĞİTİMİ ZORUNLULUĞU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin” 8. Maddesinin B bendi işletmelerin büyüklüğü ve çalışan sayısına bakılmaksızın, “İşverenin yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir. Ayrıca işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmeliğinin 13. maddesi 1. fıkrasına göre hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

0 (352) 320 44 11