•  

    0 (352) 320 44 11

  •  

    info@isguvenligivehekimi.com

 

OSGB Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği uzmanı kimdir? İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığınca yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip kişilerdir. Kimler iş güvenliği uzmanı olabilir? Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik, mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ve teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin meslek yüksek okullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları iş güvenliği uzmanı olabilir. İş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak, yapılacak sınavda başarılı olanlara iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilir.

İş Güvenliği Hizmeti

1/1/2014 tarihinde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu 1 işçi bile çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu getirmiştir. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin takibi, kontrolü ve izlenmesi amacıyla bütün iş yerlerini kapsayacak şekilde ‘İş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve izleme programı’ (İSG - KATİP) üzerinden yapılacaktır. 10' dan az çalışanı olan tehlikeli sınıfında olan iş yerlerinde, iş güvenliği uzmanı görevlendirmeyen işverene 21.798 Türk Lirası (2022 yılı), görevlendirmenin yapılmaması durumunda her ay için yine 21.798 Türk Lirası idari para cezası verilecektir. Bu para cezası 10' dan fazla çalışan tehlikeli ve 10' dan az çalışan çok tehlikeli sınıfta ki işyerleri için % 20 artmaktadır. Hatta bu para cezasının uygulanması için iş yerlerinin teftişine dahi gerek kalmadan, Bakanlık elektronik ortam (İSG – Katip) üzerinden bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverenleri rahatça tespit edip, idari para cezası uygulayacak.

“(1) İş güvenliği uzmanları, 'İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE' belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
1/1/2016 tarihinde bu süreler aşağıdaki gibi artırılarak değiştirilmiştir;

a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

iş güvenliği hizmetleri

Yavuzlar OSGB Firması İş Güvenliği Hizmetleri

Çözüm ortağınız Yavuzlar Osgb ile iş sağlığı ve güvenliği sözleşmesi imzaladıktan sonra hayata geçirdiği çalışma süreci aşağıdaki adımları içermektedir;

1-a-) Kanunda işverenin sorumluluğunda olan İş Sağlığı ve Güvenliği tespit ve öneriler defterini temin edip onaylatarak çalışmaya başlıyoruz. Normalde işverenin bu defteri temin edip, dilekçe yazıp işkura veya notere onaylatması gerekmektedir. İşvereni bu zahmetten kurtarıyoruz.
b-) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, yardımcı sağlık personeli ve iş yeri yönetiminin görevlendirdiği elemanla birlikte Yıllık Çalışma Planını hazırlarız.
2- İş yeri ve varsa şubelerinin mevcut Risk analizi ve Acil Durum Eylem Planı raporları incelenmeye alınarak bu raporlar uygun ise çalışmalar bu raporlar üzerine bina edilir, raporlar uygun değilse işletme incelemeye alınarak Risk Analizi ve Acil Durum Eylem Planı yeniden yapılarak raporları hazırlanır ve yapılacak çalışmalar bu yeni raporlar üzerine bina edilir.
3- Çalışanların özlük dosyaları incelemeye alınarak ilgili personelle birlikte ( insan kaynakları, personel müdürü veya muhasebe sorumlusu ) bu dosyalarda evrak eksiği bırakmayacak şekilde tanziminin yapılmasını sağlarız.
4- Çalışanların özlük dosyalarında bulunması gereken ve işe girerken OSGB’ ler den temin edilen işe giriş muayene veya periyodik muayene raporları incelenir varsa önceki iş yerindeki özlük dosyası istenir, muayene raporlarının usulüne uygun ve gerçeği yansıtır olup olmadığı çalışanlarla da diyaloga girerek tespit edilir. Şayet raporlarda mevcut duruma uymayan bir durum söz konusu ise çalışanın yeniden muayenesi yaptırılarak durumunun tespiti yapılır. ( Bu konu ilerleyen zamanlarda çalışanın firmada işe başlamadan sahip olduğu meslek hastalığı nedeniyle firma aleyhine meslek hastalığı sonucu iş göremezlik tazminatı davası açarak iş göremezlik maaşına bağlanması sonucu oluşabilecek maddi ve manevi kayba uğratmamak içindir)
5- İş yerinde durum tespiti yaparız, risk analiz raporu ve çalışanların yapmakta oldukları iş ile ilgili bilgi, beceri ve “o” işe uygun olup olmadıklarını ortaya koyarak çalışanlara verilecek eğitimlerin programlarını oluştururuz.
6- İş yeri ortamında çalışanın sağlığını ve çalışmasını etkileyebilecek durumları tespit ederek yapılması gereken ortam ölçümlerini belirleyerek (gürültü, toz, buhar, termal şartlar gibi) gerekli ölçümler işverene yaptırılıp sonuçları alınıp iş yeri onaylı defterine kaydediliyor.
7- Bir taraftan çalışma ortamındaki olumsuzlukların giderilmesi ile ilgili çalışmalar yapılırken, diğer taraftan daha önceden tespiti yapılarak hazırlanmış eğitim programlarının eyleme konulmasına başlanacaktır.
8- Eğitimlere tüm çalışanların yanı sıra işveren vekili ile ilgili diğer yöneticilerin de katılımı sağlanacak ve bütün eğitimler kayıt altına alınacaktır. Eğitimin sonunda çalışanlar sınava tabi tutulacaktır. 70 puan ve üzeri alan çalışanlar başarılı sayılacak, altında alanlar tekrar eğitime veya sınava tabi tutulacaklar. İşyerin de en az bir kişi ilk yardım eğitim sertifikası için kursa gönderilecektir.
9- Çalışma ortamındaki olumsuzlukların giderilmesi çalışmalarının sonuçları alınarak minimize edilemeyenler (kabul edilebilir seviyeye indirilemeyenler) ile ilgili diğer tedbirler tespit edilip uygulamaya konulacak, çalışanla olumsuzluklar ayrılmaya çalışılacak.
10- Alınan tüm tedbirlere rağmen giderilemeyen olumsuzluklar karşısında işçide kişisel koruyucu donanımların kullanılması aşamasına geçilecek, bu çerçevede KKD. lar hakkında, kullanılmaması halinde ortaya çıkacak sorunlar ve meslek hastalıkları hakkında çalışanlara bilgilendirme yapılacak kişisel koruyucu donanımlar (kkd) çalışana zimmetle teslim edilecek, bilgilendirme ve eğitimler kayıt altına alınacak.
11- İş yeri/ İşletme ve çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği kapsamında sürekli izlenerek kişisel kusur ve davranışların izolesine gidilecektir.
12- Yılın sonun da “Yıllık Değerlendirme Raporu” hazırlanarak geçirilen yılın değerlendirmesi yapılacak ve bir sonraki yılın “Yıllık Çalışma Planı“ hazırlanacak.

İş güvenliği hizmet fiyatları işyerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre değişiklik göstermektedir. Sağlıklı bir iş güvenliği hizmeti almak için bizle irtibata geçiniz.

iş güvenliği firması
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

0 (352) 320 44 11